Onze ANBI gegevens

Gegevens van de stichting voor Zorgafhankelijke Ouderen in
Sint Anthonis.


Naam: stichting voor Zorgafhankelijke Ouderen in Sint Anthonis

RSIN: 859768119
nummer van koophandel: 74087835
bankrekeningnummer: NL84RABO0341132896

Postadres: Amathasstraat 1, 5845 CD Sint Anthonis
Telefoonnummer: 06 48402812

Doelstelling: De stichting heeft ten doel, door het faciliteren en creëren van activiteiten en het mogelijk maken van leuke dingen, levensvreugde toe te voegen aan de bewoners van zorgcentrum 'op 't Hoogveld' in Sint Anthonis en zorgcentrum 'de Lookant' in Wanroij voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan:
- middelen vergaren door potentiële sponsoren en subsidie verstrekkende instanties te benaderen.
- coördineren/afstemmen van de activiteit met de zorginstelling en de optredende partij.
- het financieren van de kosten van de activiteit
- evaluatie en financieel verslag per activiteit
- schema's opstellen van terugkerende activiteiten
- 1 x per jaar met vrijwilligers evalueren en zorgen voor kleine attentie

Bestuurders:
Voorzitter: Piet Driessen
Secretaris: Arnold Bouwmans
Penningmeester: Piet HoenselaarBeloningsbeleid:
De Stichting heeft geen winstbejag en alle activiteiten worden uitgevoerd zonder dat de leden of bestuursleden daarvoor worden betaald. De bestuursleden ontvangen ook geen beloning voor hun werkzaamheden.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
-verhuur van Riksja en onderhoud hiervan
-door corona nog geen andere activiteiten opgestart.
 

Financiële verantwoording: 
 
Balans
31/12/2021
31/12/2020
Activa
Liquide middelen
Rabobank zakelijke rekening
3461
3626
Totaal Activa
3461
3626
Passiva
Eigen Vermogen
3461
3626
Crediteuren
0
Totaal Passiva
3461
3626
Staat van baten en lasten
2021
2020
Opbrengsten
opstartsubsidie
Opbrengsten Vrienden van Zosa
0
2750
Opbrengsten overige donaties
100
100
100
2850
Overige kosten
verkoopkosten
146
141
algemene kosten
119
119
265
260
Verkoopkosten
reclame en advertentiekosten
website kosten
121
121
representatiekosten
25
20
146
141
algemene kosten
Contributies, heffingen en bijdragen
bankkosten
119
119
overige algemene kosten
119
119
resultaat na belastingen
-165
2590