Onze ANBI gegevens


Naam: stichting vrienden van 'T Hoogveld/Lookant

RSIN: 859768119
nummer van koophandel: 74087835
bankrekeningnummer: NL84RABO0341132896

Postadres: Amathasstraat 1, 5845 CD Sint Anthonis
Telefoonnummer: 06 48402812

Doelstelling: De stichting heeft ten doel, door het faciliteren en creëren van activiteiten en het mogelijk maken van leuke dingen, levensvreugde toe te voegen aan de bewoners van zorgcentrum 'op 't Hoogveld' in Sint Anthonis en zorgcentrum 'de Lookant' in Wanroij voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan:
- middelen vergaren door potentiële sponsoren en subsidie verstrekkende instanties te benaderen.
- coördineren/afstemmen van de activiteit met de zorginstelling en de optredende partij.
- het financieren van de kosten van de activiteit
- evaluatie en financieel verslag per activiteit
- schema's opstellen van terugkerende activiteiten
- 1 x per jaar met vrijwilligers evalueren en zorgen voor kleine attentie

Bestuurders:
Voorzitter: Piet Driessen
Secretaris: Arnold Bouwmans
Penningmeester: Piet HoenselaarBeloningsbeleid:
De Stichting heeft geen winstbejag en alle activiteiten worden uitgevoerd zonder dat de leden of bestuursleden daarvoor worden betaald. De bestuursleden ontvangen ook geen beloning voor hun werkzaamheden.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2023:
-verhuur van Riksja en onderhoud hiervan
activiteiten verslag uitgebreid. (link)
- Voorstellen stichting vrienden van 't Hoogveld/Lookant tijdens opening van het landschapspark.
-Rondritjes bus bewoners van 't Hoogveld'/Lookant.
-Pannenkoeken/ muziekmiddag in Juli in op 't Hoogveld.
-Sinterklaasmiddag Hoogveld/Lookant
- Realiseren d.m.v. sponsors om in 2024 een rolstoelfiets aan te schaffen. 
 

Financiële verantwoording: 

Balans                                                                                                31/12/2023

Activa                                                                                                        
Liquide middelen
Rabobank zakelijke rekening                                                              7.526,-

Totaal Activa                                                                                       7.526,-

Passiva
Eigen Vermogen                                                                                 7.526,-

Crediteuren                                                                                               €0,-

Totaal Passiva                                                                                     7.526,-

Staat van baten en lasten                                                                        2023

Opbrengsten opstartsubsidie

Opbrengsten Vrienden van Zosa                                                       5.400,-
-vrienden van Hoogveld/Lookant.    750,-
-Overige Donaties.                         
€1.105,-
-Bijdrage Rabobank rolstoelfiets.   €3.500,-
-Bijdrage Rabobank Clubsupport   €   45,-


Opbrengsten overige donaties                                                                  €0,-

Overige kosten:                                                                                     
Verkoopkosten                                                                        566,-
algemene kosten                                                                                  
527,-


Verkoopkosten:
reclame en advertentiekosten                                                                 35,-                           
website kosten                                                                                      502,-
representatiekosten                                                                                €29,-

algemene kosten:
Contributies, heffingen en bijdragen                                                       13,-
Bankkosten                                                                                           165,-
overige algemene kosten                                                                        40,-
Actie pannenkoeken                                                                             
170,-
Actie Sinterklaas                                                                                  
139,-


resultaat na belastingen                                                                  4.307,-


 
Balans
31/12/2021
31/12/2020
Activa
Liquide middelen
Rabobank zakelijke rekening
3461
3626
Totaal Activa
3461
3626
Passiva
Eigen Vermogen
3461
3626
Crediteuren
0
Totaal Passiva
3461
3626
Staat van baten en lasten
2021
2020
Opbrengsten
opstartsubsidie
Opbrengsten Vrienden van Zosa
0
2750
Opbrengsten overige donaties
100
100
100
2850
Overige kosten
verkoopkosten
146
141
algemene kosten
119
119
265
260
Verkoopkosten
reclame en advertentiekosten
website kosten
121
121
representatiekosten
25
20
146
141
algemene kosten
Contributies, heffingen en bijdragen
bankkosten
119
119
overige algemene kosten
119
119
resultaat na belastingen
-165
2590