Onze ANBI gegevens

Gegevens van de stichting voor Zorgafhankelijke Ouderen in
Sint Anthonis.


Naam: stichting voor Zorgafhankelijke Ouderen in Sint Anthonis

RSIN: 859768119
nummer van koophandel: 74087835
bankrekeningnummer: NL84RABO0341132896

Postadres: Amathasstraat 1, 5845 CD Sint Anthonis
Telefoonnummer: 06 48402812

Doelstelling: De stichting heeft ten doel, door het faciliteren en creëren van activiteiten en het mogelijk maken van leuke dingen, levensvreugde toe te voegen aan de bewoners van zorgcentrum 'op 't Hoogveld' in Sint Anthonis en zorgcentrum 'de Lookant' in Wanroij voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan:
- middelen vergaren door potentiële sponsoren en subsidie verstrekkende instanties te benaderen.
- coördineren/afstemmen van de activiteit met de zorginstelling en de optredende partij.
- het financieren van de kosten van de activiteit
- evaluatie en financieel verslag per activiteit
- schema's opstellen van terugkerende activiteiten
- 1 x per jaar met vrijwilligers evalueren en zorgen voor kleine attentie

Bestuurders:
Voorzitter: Piet Driessen
Secretaris: Arnold Bouwmans
Penningmeester: Piet HoenselaarBeloningsbeleid:
De Stichting heeft geen winstbejag en alle activiteiten worden uitgevoerd zonder dat de leden of bestuursleden daarvoor worden betaald. De bestuursleden ontvangen ook geen beloning voor hun werkzaamheden.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
-verhuur van Riksja en onderhoud hiervan
-door corona nog geen andere activiteiten opgestart.
 

Financiële verantwoording: 
 
Balans
31/12/2020
31/12/2019
Activa
Liquide middelen
Rabobank zakelijke rekening
3626
1069
Totaal Activa
3626
1069
Passiva
Eigen Vermogen
3626
1037
Crediteuren
0
32
Totaal Passiva
3626
1069
Staat van baten en lasten
2020
Opbrengsten
opstartsubsidie
5000
Opbrengsten Vrienden van Zosa
2750
200
Opbrengsten overige donaties
100
100
2850
8300
Overige kosten
verkoopkosten
141
4147
algemene kosten
119
116
260
4263
Verkoopkosten
reclame en advertentiekosten
1980
website kosten
121
2147
representatiekosten
20
20
141
4147
algemene kosten
Contributies, heffingen en bijdragen
50
bankkosten
119
67
overige algemene kosten
-1
119
116
resultaat na belastingen
2590
1037